• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Spoedgevallen

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Contactez-nous

Plaats / contactgegevens

consultations

Onze raadplegingen blijven behouden!

...en alles wordt gedaan om u te verwelkomen in de beste omstandigheden van hygiëne en veiligheid.

Illustration

Defensie en de Europa Ziekenhuizen bundelen hun krachten tegen COVID-19

Na Luik en Charleroi is het in Brussel, op de site St-Michiel van de Europa Ziekenhuizen, dat Defensie zich heeft gevestigd om patiënten met COVID-19 te verzorgen.

corona

oproep voor vrijwilligers

We zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om onze medewerkers te helpen bij het bestrijden van de pandemie.  Wij hebben jullie nodig !

corona

BOODSCHAP VAN ONZE RECEPTIE- EN ZORGTEAMS AAN PATIËNTEN EN BEZOEKERS

We begrijpen u, de COVID-19 crisis veroorzaakt extra stress, maar ons enig doel is uw en onze veiligheid te garanderen.  Het is van groot belang dat u zich aan de regels houdt. Probeer er niet om ...

corona

Video-consultaties

Hoewel de fysieke raadplegingen worden behouden, blijven de Europa Ziekenhuizen afspraken maken ook door middel van videoconsultaties.

depistage

Screening COVID-19

We organiseren opnieuw COVID-19 screenings op afspraak op de site St-Elisabeth (Ukkel) van de Europa Ziekenhuizen!

caroussel urgence

Patiëntentransfers naar andere Belgische ziekenhuizen

In overeenstemming met het nationaal COVID-19 spreidingsplan uitgevaardigd door de federale overheid en om steeds nieuwe COVID-19 patiënten te kunnen opnemen, zijn wij verplicht om dagelijkse transfe ...

hy

Protect yourself and the others

Allemaal gemaskerd om zich te beschermen !  

prématurité

Bezoek verboden

Meer info: klik hier.

hy

Veelgestelde vragen COVID-19

Beste patiënten, de Europa Ziekenhuizen ontvangen veel vragen met betrekking tot het Coronavirus COVID-19. Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld.

OVER DE SPOED

Spoedgeneeskunde is een transversale specialiteit die wordt beheerd door een team van specialisten in geneeskunde/spoedeisende hulp, met inbegrip van artsen in opleiding. Haar missie is om elke persoon die zich aanbiedt in een situatie of met een gevoel van somatische of psychische nood te onthalen en een check-up en/of behandeling te starten.

De Spoeddienst is 24 uur per dag open. Er zijn geen voorafgaande formaliteiten vereist. De praktische regelingen worden getroffen op de spoeddienst met de hulp van de personen die u vergezellen.

DE VERSCHILLENDE STAPPEN VAN UW OPNAME OP DE SPOED

ONTHAAL VAN DE SPOED

Het onthaalpersoneel verzamelt de nodige gegevens voor de inschrijving van de patiënt en is de eerste lijn voor de patiënt en zijn familie.

Een lid van het secretariaat zal u om de volgende documenten en informatie vragen:

 • Reden voor uw raadpleging
 • Identiteitsdocument
 • Vaccinatiekaart
 • Lijst met geneesmiddelen die u dagelijks thuis inneemt
 • Naam en adres van uw behandelend arts

ZORG DOOR HET VERPLEGEND PERSONEEL

De verpleegkundigen verdelen de verschillende sectoren van de dienst onder elkaar: de zorg voor de reanimatiebox, de box voor liggende patiënten, de box voor kleine traumatologie, de sector van de ambulante patiënten, de kindergeneeskunde, de MUG-vertrekken, enz. Ze voeren een korte anamnese uit, installeren de patiënten en nemen de parameters op (bloeddruk, hartslag en ademhaling, zuurstofverzadiging, temperatuur, ...).

HET VERPLEEGKUNDIG TEAM STAAT IN VOOR

 • Identiteitsbewaking voor de patiënt door een bij uw inschrijving gegenereerd identificatiebandje aan te brengen.
 • Onthaal en doorverwijzing in de eerste lijn van alle patiënten die naar de spoeddienst komen
 • Follow-up van de patiënt tijdens zijn verblijf op de dienst
 • Het verstrekken van zorg en behandelingen

De geavanceerde opleiding van de verpleegkundigen op de dienst (intensieve zorg en spoedeisende medische hulp - certificaat rampengeneeskunde) maakt professionele zorg mogelijk. Dit zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
Nauwe samenwerking met het medisch team maakt deze diagnostische en therapeutische zorg voor de patiënt mogelijk.
Om de zorg voor de patiënten te optimaliseren, is het verpleegkundig team ten slotte verdeeld in zorgsectoren. 

WAAROM WORDEN SOMMIGE PATIËNTEN DIE LATER DAN MIJ AANGEKOMEN ZIJN EERDER BEHANDELD?

Een prioriteitsvolgorde wordt bepaald op basis van het medische probleem van de patiënt.

Bij uw aankomst, na de administratieve inschrijving, wordt u onthaald door de onthaal- en verwijzende verpleegkundige. Deze laatste kan een behandeling starten (pijnverlichting, ontsmetting, wondverbinding) en u in de juiste sector van de spoeddienst installeren.

Vervolgens wordt u door een arts onderzocht: de wachttijd is afhankelijk van de ernst van uw pathologie en van het aantal aanwezige te verzorgen patiënten op de dienst.

NA DE ZORG VAN HET VERPLEEGKUNDIG TEAM WORDT U OPGEVANGEN DOOR HET MEDISCH TEAM

De Europa Ziekenhuizen zijn een medisch opleidingscentrum. Daarom kunt u in de eerste lijn door een stagiair-arts worden onderzocht. Alle patiënten worden daarna door een oudere arts onderzocht.

Vervolgens komt de spoedarts u ondervragen, hij/zij onderzoekt u en beslist over de noodzakelijke onderzoeken (bloedonderzoek, radiografie, echografie, CT-scan, ...). Hij overlegt zo nodig met andere specialisten.

De spoedarts staat in voor de zorg, de diagnose en de juiste medische behandeling. Hij werkt samen met de andere specialisten van het ziekenhuis op wie hij op elk moment een beroep kan doen als hij dat nodig acht.

AANVULLENDE ONDERZOEKEN

Een aantal onderzoeken heeft plaats op de spoeddienst: bloedonderzoek, urineverzameling ... Voor andere onderzoeken moet u naar een medisch-technische dienst (CT-scan, echografie, röntgenfoto's, endoscopie, EEG, NMR, ...) of een gespecialiseerde raadpleging gaan: oogheelkunde, gynaecologie, dermatologie, NKO, ...

In de meeste gevallen heeft de arts de resultaten van de gevraagde onderzoeken nodig om een​diagnose te stellen die bepalend is voor uw doorverwijzing na de check-up: ziekenhuisopname of ambulante behandeling. U dient dus op deze resultaten te wachten.

HOE LANG MOET IK OP DE SPOED BLIJVEN?

De duur van het verblijf op de spoed hangt af van verschillende factoren: het aantal aanvullende onderzoeken dat vereist is, een langere observatie als de arts dat nodig acht, de overbrenging naar een opnamedienst van het ziekenhuis (het kan mogelijk zijn dat u moet wachten op een geschikte kamer voor uw pathologie).

 

WAT ER GEBEURT NA UW RAADPLEGING OP DE SPOED

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN NA EEN BEZOEK AAN DE SPOED?

In de meeste gevallen verlaat u na de check-up op de spoeddienst door de spoedarts, eventueel in overleg met een andere specialist, het ziekenhuis.

In dit geval kunt u de dienst verlaten zodra de behandeling is ingesteld en wordt de behandeling extern voortgezet. Het is mogelijk dat u bij uw behandelend moet langsgaan om de ontwikkeling op te volgen.

Bij ongunstige ontwikkeling is het belangrijk om naar een arts te gaan, hetzij op de spoeddienst of bij een andere arts (huisarts of specialist).

Na uw bezoek aan de spoed ontvangt uw behandelend arts een brief met een medisch verslag dat een samenvatting biedt van de symptomen, de uitgevoerde onderzoeken en de vermoedelijke of bevestigde diagnose.

In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar een andere specialist voor een verdere check-up of voor meer geavanceerde onderzoeken buiten de spoeddienst.

In andere gevallen zal, na de check-up op de spoeddienst, worden beslist tot een ziekenhuisopname.

FORMALITEITEN WANNEER U DE SPOEDDIENST VERLAAT

Wanneer u de spoeddienst verlaat, krijgt u van de spoedarts een aantal documenten:

 • Het voorschrift voor de te volgen behandeling
 • Indien van toepassing: het attest voor school, arbeidsongeschiktheid en/of sport, verzekeringsdocument, ...

Voor elke patiënt wordt een verslag naar de behandelend arts gestuurd om de continuïteit van de zorg te verzekeren. Een aantal huisartsen heeft via internet toegang tot het elektronisch medisch dossier van hun patiënten.

Subtitle

VARIA

Text

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Als u waardevolle voorwerpen of een grote geldsom bij hebt, meld dit dan aan de verpleegkundige. We kunnen u een procedure aanbieden om uw waardevolle voorwerpen in veiligheid te brengen. Vergeet bij het verlaten van de spoeddienst niet om uw waardevolle voorwerpen terug te vragen.

 Buiten deze procedure kan de spoeddienst niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen.

FACTURERING

De erelonen voor uw raadpleging en aanvullende onderzoeken worden binnen een maand na uw bezoek naar uw thuisadres gestuurd.

Bij een ongeval op school of een arbeidsongeval wordt de factuur ook naar uw thuisadres gestuurd. U dient vervolgens contact op te nemen met de verzekeraar.

Meer informatie