Rechten van de patiënt

In het ziekenhuis moet het patiënt zich aan tal van regels houden. Een patiënt heeft natuurlijk ook rechten waaronder :

1. Recht op het ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverlening
Elke patiënt ontvangt de best mogelijke dienstvertrekking in functie van de medische kennis en de beschikbare technologie. Het verstrekken van de dienstverlening gebeurt met respect voor de patiënt.

2. Recht op het kiezen van zijn zorgverstrekker
De patiënt kiest zijn beroepsbeoefenaar en kan zich op elke ogenblik richten tot een andere beroepsbeoefenaar. In sommige gevallen kan deze vrije keuze echter beperkt worden door de wet of door de omstandigheden (bijvoorbeeld bij aanwezigheid van slechts één specialist in een ziekenhuis). Elke beroepsbeoefenaar kan echter een patiënt weigeren om persoonlijke of beroepsredenen, uitgezonderd in geval van nood.

3. Recht op informatie over zijn gezondheidstoestand
De beroepsbeoefenaar verstrekt aan de patiënt alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand (ook al is deze negatief) en de vermoedelijke evolutie ervan. De patiënt heeft ook het recht om vooraf ingelicht te worden over de kosten en tarieven van de toegediende zorg. Hoe wordt de patiënt geïnformeerd? De informatie wordt door de beroepsbeoefenaar mondeling meegedeeld in een duidelijke taal die aangepast is aan de patiënt. Hij houdt hierbij rekening met de leeftijd, de opleiding en het begripsvermogen van de patiënt. Indien de patiënt de informatie niet wenst te vernemen, zal de beroepsbeoefenaar deze wens respecteren. Hij kan dit verzoek echter niet opvolgen als het een ernstig gevolg kan hebben voor de gezondheid van de patiënt of derden (bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte).

4. Recht op toestemming
Zonder de toestemming van de patiënt, kan geen enkele behandeling gestart of stopgezet worden.

5. Recht op een patiëntendossier
De beroepsbeoefenaar heeft voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden dossier, dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat zowel persoonlijke als medische gegevens. De patiënt heeft de mogelijkheid tot het inkijken van zijn patiëntendossier.

6. Recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer
De zorgverstrekker moet het beroepsgeheim respecteren. De informatie in verband met de gezondheid van de patiënt mag dus niet aan derden worden meegedeeld, tenzij de patiënt een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger heeft aangesteld.

7. Recht op klachtenbemiddeling
Indien iemand oordeelt dat een van zijn patiëntenrechten niet gerespecteerd is, kan hij bij een bevoegde ombudsdienst binnen de Europa Ziekenhuizen een klacht neerleggen.

Naar boven