Facturatievoorwaarden

Uw factuur wordt u via de post opgestuurd in de maand die volgt op het einde van uw hospitalisatie of op het einde van de maand waarin u een beroep heeft gedaan op onze polyklinische zorgdiensten.

Mutualiteit en derde-betaler

Bij hospitalisatie

Indien u in regel bent met uw mutualiteit, en voor zover wij in het bezit zijn van uw correcte mutualiteitsgegevens, passen de Europa Ziekenhuizen v.z.w. het systeem “derde betaler” toe, d.w.z. dat het door de mutualiteit terugbetaalde gedeelte rechtstreeks naar de mutualiteit gestuurd wordt en dat u ons enkel uw aandeel verschuldigd bent.

Bij ambulante raadpleging

De RIZIV-wetgeving verbiedt de toepassing « derde betaler » voor de honoraria van ambulante raadplegingen. Deze dienen dan ook integraal betaald te worden en zullen door uw ziekenfonds terugbetaald worden mits voorlegging van het witte attest dat u toegestuurd wordt samen met de factuur.

Persoonlijke tussenkomst

Het gaat hier om bedragen, door het ziekenhuis ten uwe bate uitgegeven (voeding, geneesmiddelen, speciale technieken, enz.) die, bij wetgeving, niet terugbetaalbaar zijn in het kader van de ziekten-en invaliditeitsverzekering.

Andere organismen en arbeidsongevallen

Behoudens aanvaarde tenlastenname door het ziekenhuis, dient u deze factuur te vereffenen en nadien over te maken aan het betrokken organisme voor terugbetaling.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u onze schuldenaar blijft tot vereffening van de factuur.

Adres

Het adres vermeld op uw factuur is datgene dat medegedeeld werd bij uw opname. Iedere wijziging hieromtrent dient medegedeeld te worden aan de facturatiedienst van de Europa Ziekenhuizen v.z.w.. Bij nalating hiervan kunnen opzoekingskosten in rekening gebracht worden.

Voorschotten

Bij hospitalisatie wordt een voorschot gevraagd bij opname ter dekking van de niet terugbetaalbare kosten door de verzekeringsorganismen. Bijkomende voorschotten kunnen gevraagd worden bij verlenging van het bedrijf.
De raadplegingshonoraria worden betaald aan de kassa.

Betalingsvoorwaarden

Behoudens bijzondere overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar, op het vermelde rekeningnummer en aan de hand van bijgevoegde overschrijvingsformulieren.
Overeenkomstig het artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, geeft de niet-betaling op de voorziene datum het recht en zonder voorafgaande verwittiging een intrest te heffen aan het wettelijk tarief; bovendien zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 15% met een minimum van 19€ als forfaitaire schadevergoeding.

Bezwaren

Enkel schriftelijke bezwaren, vergezeld van de stukken ter staving en/of betwist, zullen in overweging genomen worden.
Deze bezwaren dienen gericht te worden tot de facturatiedienst van de Europa Ziekenhuizen v.z.w., waarvan het adres aan de achterzijde.

Forfaitaire honoraria

Ingevolge de wettelijke bepalingen, zijn wij, voor elke hospitalisatie, genoodzaakt forfaits voor laboratorium, radiologie en medische permanentie aan te rekenen, en dit ongeacht de verstrekte zorgen.

Indien u bijkomende informatie op uw facturen wenst, kan u zich richten tot de dienst Patientenadministratie bij voorkeur:

voor de site St-Elisabeth op maandag en vrijdag van 08u00 tot 12u00 en op dinsdag, woensdag en donderdag van 08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00.

voor de site St-Michiel op dinsdag van 08u00 tot 12u00 en op donderdag van 13u00 tot 16u00. 

Voor meer info:

- De opnameverklaring - klassieke hospitalisatie

- De toelichting bij de opnameverklaring

- De van toepassing zijnde tarieven in de Europaziekenhuizen

Naar boven