Disclaimer

De Europa Ziekenhuizen verwerpen alle verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van de internet websites niet eigen aan de instelling en waarvan naar het url adres wordt verwezen.

Wij willen uw aandacht erop vestigen dat de medische informatie die wij publiceren louter ter informatie is, deze vervangt in geen geval een raadpleging met een gespecialiseerde dokter. Wij nodigen dus ierdereen aan om een dokter te raadplegen teneinde zijn gezondheidstoestand te evalueren.

Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingewonnen wanneer u deze vrijwillig doorgeeft. De verantwoordelijke van de site verplicht zich om de wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid te respecteren die van toepassing zijn in België en om deze informatie niet aan derden te verspreiden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens , heeft u het recht op inzage en rectificatie van de u betreffende gegevens. Alle bijkomende informatie kan u bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Naar boven